2 Responses to “Goodbye to an Australian kitch icon”